Juridische Disclaimer

Deze website heeft tot doel u, als bezoeker, informatie te verstrekken over de diensten die wij, Lambertville Invest S.A., 2 Rue d’Arlon, L-8399 Windhof, onder de commerciële naam Fast Funding aanbieden.

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt, kunnen wij de juistheid, geldigheid, pertinentie, bruikbaarheid en/of volledigheid niet waarborgen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden als gevolg van de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is. Onze aansprakelijkheid beperkt zich hoe dan ook tot een zware fout en/of kwaadwillig opzet van ons of onze aangestelden, wat er ook de oorzaak zou van zijn. Zij blijft steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en dit tot beloop van de bedragen die gedekt zijn door onze verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.

Alle intellectuele rechten m.b.t. deze website, zijn inhoud, gegevens en vorm, alsook m.b.t. de informatie, de merken, de logo’s en beelden die erop voorkomen behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik te maken. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel recht of enig gebruiksrecht wordt overgedragen. Het is de bezoeker dan ook verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Uiteraard is het ook verboden de documentatie te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

Deze website richt zich enkel tot ingezetenen van landen die deel uitmaken van de Europese Unie. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Luxemburgs recht. Enkel de Luxemburgse rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn afhankelijk van het type transactie. Voor de ‘specifieke algemene voorwaarden’ die van toepassing zijn bij afsluiting van úw transactie, verwijzen we graag naar de juridische documentatie van uw overeenkomst.